Kvalitet & Miljö

icn-kvalitet         icn-miljo         icn-halsa

Kvalitet
Vi ska ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Eftersom kvalitet är ett av Wenmecs kärnvärden skall bolaget på detta område verka för att vara ledande i Sverige som leverantör av komponenter och systemlösningar. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande samt en processkultur. Wenmecs verksamhet ska i alla processer kännetecknas av rätt kvalitet och därigenom skapa mervärde för våra kunder och övriga intressenter, sett utifrån deras behov, förväntningar och krav.

Miljö
Inom Wenmec finns ett stort miljöengagemang. Vår miljöpolicy är ett av företagets viktigaste styrinstrument. Wenmec ska genom ett aktivt miljöarbete bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Att uppfylla lagar och tillståndsvillkor är minimikrav. Omsorg om miljön ska genomsyra all vår verksamhet. Ett effektivt miljöarbete bidrar till långsiktig lönsamhet.

Arbetsmiljö
På Wenmec betraktar vi medarbetarnas goda hälsa som en tillgång. Systematiskt arbete med arbetsmiljö och hälsa är en naturlig del i verksamheten för att uppnå effektivitet och kvalitet. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. För oss på Wenmec innebär det att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som vi kontinuerligt förbättrar.

Certifieringar

iso_9001   iso_14001   iso_3834_2

  • Kvalitet: Sedan 1996 är vi certifierade enligt ISO 9001:2015
  • Miljö: Sedan 2010 är vi certifierade enligt ISO 14001:2015
  • Svetsning: Sedan 2010 är vi certifierade enligt ISO 3834-2